រូបភាព ១២ សន្លឹក មានលាក់កំហុសឆ្គងដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកក្រវីក្បាលបាន

ខួរក្បាលរបស់យើង គឺ ត្រូវការហ្វឹក​ហាត់។ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ដូចការហាត់ប្រាណដទៃទៀតដែរ ហើយអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀតវាធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយរីករាយផងដែរ។

១.

Hidden Mistake 1

២.

Hidden Mistake 2

៣.

Hidden Mistake 3

៤.

Hidden Mistake 4

៥.

Hidden Mistake 5

៦.

Hidden Mistake 6

៧.


Hidden Mistake 7

៨.

Hidden Mistake 8

៩.

Hidden Mistake 9

១០.

Hidden Mistake 10

១១.

Hidden Mistake 11

១២.

Hidden Mistake 12

តើរូបភាពមួយណាដែលងាយស្រួល និង ពិបាកបំផុតសម្រាប់អ្នក? សូមខមមិនខាងក្រោម។

ប្រភព៖ brightside.me