តើអ្នកអាចរកឃើងចំនុចខុសគ្នាទាំង៥ដែរទេ?

ខួរក្បាលរបស់យើង គឺ ត្រូវការហ្វឹក​ហាត់។ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ដូចការហាត់ប្រាណដទៃទៀតដែរ ហើយអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀតវាធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយរីករាយផងដែរ។

សូមសាកល្បងជាមួយរូបខាងក្រោម៖ ដែលមានចម្លើយនៅខាងចុងនៃអត្ថបទនេះ។

១.

Power 1

២.

Power 2

៣.

Power 3

៤.

Power 4

៥.

Power 5

៦.

Power 6


ចម្លើយទី១

Power 7

ចម្លើយទី២

Power 8

ចម្លើយទី៣

Power 9

ចម្លើយទី៤

Power 10

ចម្លើយទី៥

Power 11

ចម្លើយទី៦

Power 12

តើរូបភាពមួយណាដែលងាយស្រួល និង ពិបាកបំផុតសម្រាប់អ្នក? សូមខមមិនខាងក្រោម។

ប្រភព៖ brightside.me