២៨រូបភាព នៃរឿងដែលស៊យបំផុតដែលអ្នកឃើញហើយនឹងបន់កុំឱ្យជួបខ្លួនឯង

មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើភពផែនដីនេះទេ គឺចៀសមិនផុតពីថ្ងៃស៊យនោះទេ។ តើអ្នកធ្លាប់ទៅធ្វើការជាមួយស្បែកជើងមួយគោមួយក្របីឬទេ? តើសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកធ្លាប់រហែកនៅជិតមនុស្សច្រើនឬអត់? ឬ ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ប្រលាក់អាវនឹងអ្វីមួយ ដែលបោកមិនជ្រះដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ជួបថ្ងៃស៊យ សូមក្រឡេកមើលរូបទាំងអស់នេះ ពួកគេ គឺស៊យខ្លាំងណាស់ដែលជួបរឿងបែបនេះ៖

១.

Bad Day 1

២.

Bad Day 2

៣.

Bad Day 3

៤.

Bad Day 4

៥.

Bad Day 5

៦.

Bad Day 6

៧.

Bad Day 7

៨.

Bad Day 8

៩.

Bad Day 9

១០.

Bad Day 10

១១.

Bad Day 11

១២.

Bad Day 12

១៣.

Bad Day 13

១៤.

Bad Day 14


១៥.

Bad Day 15

១៦.

Bad Day 16

១៧.

Bad Day 17

១៨.

Bad Day 18

១៩.

Bad Day 19

២០.

Bad Day 20

២១.

Bad Day 21

២២.

Bad Day 22

២៣.

Bad Day 23

២៤.

Bad Day 24

២៥.

Bad Day 25

២៦.

Bad Day 26

២៧.

Bad Day 27

២៨.

Bad Day 28

ប្រភព៖ brightside.me