៥០រូបភាព នៃរូបគំនូមនោសញ្ចេតនា បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ អំពីអារម្មណ៍ និងទំហំនៃក្ដីស្រឡាញ់!

សិល្បៈគឺជាឆានែលដែលពេញនិយមដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតនិងអារម្មណ៍។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនដែលមានស្នេហា ដែលជាទីជំរកក្នុងសិល្បៈពីព្រោះវាជួយពួកគេឱ្យទុកអារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយវាជួយឲ្យពួកគេឱ្យចែករំលែកអារម្មណ៍ទាំងនេះជាមួយពិភពលោក។

រូបភាពខាងក្រោមគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីស្នេហានិងមនោសញ្ចេតនា, ដូចដែលពួកគេបានបង្ហាញពីគ្រាផ្អែមនិងជិតស្និទ្ធរវាងដៃគូដែលមានស្នេហាយ៉ាងផ្អែមល្អែម។ បន្ទាប់ពីបានមើលហើយសូមកុំភ្លេចស៊ែរចែករំលែកផង។

1

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 50

2

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 49

3

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 48

4

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 47

5

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 46

6

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 45

7

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 44

8

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 43

9

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 42

10

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 41

11

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 40

12

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 39

13

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 38

14

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 37

15

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 36

16

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 35

17

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 34

18

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 33

19

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 32

20

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 31

21

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 30

22

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 29

23

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 28

24

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 27

25

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 26


26

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 25

27

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 24

28

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 23

29

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 22

30

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 21

31

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 20

32

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 19

33

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 18

34

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 17

35

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 16

36

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 15

37

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 14

38

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 13

39

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 12

40

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 11

41

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 10

42

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 9

43

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 8

44

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 7

45

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 6

46

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 5

47

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 4

48

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 3

49

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 2

50

50 Romantic And Sensual Illustrations Depicting The Feeling Of Love 1

 

ដោយ៖ វីរៈ

ព័ត៌មានបន្ថែម: Deviant Art | ប្រភព៖ thinkinghumanity

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ វីរៈ ១៦៨

12931170_195258877524133_2946057778927190207_n

Tel: 010931168